Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) w niniejszej Polityce Prywatności zawieramy podstawowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest:

Agnieszka Ziętek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą “Agnieszka Ziętek Business and Legal English”, ul. Rosponda 25, 52 – 419 Wrocław, NIP: 894-234-16-27 REGON: 021085916.

Administrator zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Administrator dokłada należytej staranności dbając o bezpieczeństwo danych osobowych osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane osobowe:
–  są przetwarzane zgodnie z RODO;
–  są przetwarzane w określonych, zgodnych z prawem celach i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu, które nie jest związane z tymi celami.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe zleceniodawców, zamawiających, uczestników kursów językowych lub zajęć indywidualnych oraz osób trzecich takich jak: pracownicy zleceniodawców lub zamawiających uprawnieni do kontaktu z Administratorem, osoby trzecie, których dane osobowe są zawarte w dokumentach podlegających tłumaczeniu.

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne (imię̨, nazwisko, data urodzenia, PESEL, NIP, REGON, nr dokumentu tożsamości), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres zamieszkania), dane dotyczące zawartych umów oraz związane z nimi dane finansowe, dane osobowe znajdujące się w tłumaczonych dokumentach, dane niezbędne do wystawienia faktur VAT (te dane będą przechowywane przez okres wynikający z odpowiednich przepisów podatkowych).

W przypadku realizowania tłumaczenia przysięgłego podanie imienia i nazwiska zleceniodawcy – zamawiającego jest obowiązkowe i niezbędne dla prawidłowego wykonania zlecenia. Dane te są wprowadzane do tzw. repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z dnia 25.10.2014 r. z późniejszymi zmianami). Wymienione wyżej dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z właściwych przepisów dotyczących obowiązku prowadzenia i archiwizowania repertorium tłumacza przysięgłego. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą, realizacja umowy z Administratorem lub prawnie uzasadniony interes Administratora.

Podanie przez zleceniodawcę lub zamawiającego danych adresowych, adresu e-mail oraz numeru telefonu jest niezbędne dla potrzeb kontaktu ze zleceniodawcą lub zamawiającym w trakcie realizacji zlecenia, jak również dla potrzeb identyfikacji zleceniodawcy lub zamawiającego przy odbiorze wykonanego tłumaczenia, oraz ewentualnego odesłania nieodebranych dokumentów. Dane te będą przechowywane przez okres 10 lat, tj. do chwili przedawnienia roszczeń związanych z realizacją zlecenia. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.

W przypadku realizacji kursu językowego lub zajęć indywidualnych podanie wymienionych wyżej danych osobowych jest niezbędne dla prawidłowego zrealizowania kursu lub zajęć oraz kontaktu z uczestnikiem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest niezbędne do prawidłowego wykonania zlecenia. Administrator przetwarza minimum danych niezbędnych dla prawidłowego realizowania zleconej lub zamówionej usługi.

Cele i podstawa przetwarzania:

Dane osobowe są̨ przetwarzane w następujących celach:
a) realizacji zleconej usługi tłumaczenia, kursu językowego lub językowych zajęć indywidualnych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
b) udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
c) dla wewnętrznych celów administracyjnych (w tym archiwizacyjnych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. zabezpieczenia informacji i dokumentów na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania

Dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę̨ osoby, której dane dotyczą mogą być przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora mogą być przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę̨ przetwarzania lub do czasu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie mogą być przetwarzane przez okres 10 lat od zakończenia stosunku prawnego łączącego zleceniodawcę lub zamawiającego z Administratorem, tj. do momentu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją zlecenia lub zamówienia. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.

Przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, tj. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do prawidłowego wykonania umowy zawartej z klientem (zleceniodawcą/zamawiającym). Administrator ma prawo przekazać dane osobowe m.in. takim podmiotom jak podmioty zapewniające obsługę informatyczną i technologiczną Administratora, firmie księgowej kancelarii prawnej.

Podmiot, którego dane dotyczą wyraża zgodę na przekazywanie przez Administratora danych osobowych następującym kategoriom odbiorców:

  • dostawcom usług, z których Administrator korzysta prowadząc działalność gospodarczą,
  • organom państwowym, w tym m.in. sądom, prokuraturze, organom administracji publicznej, Policji, Prezesowi UODO, Prezesowi UOKiK i innym instytucjom – na wezwanie.

Kiedy będzie to niezbędne do prawidłowego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, Administrator zawrze z podmiotem trzecim, któremu przekazuje dane osobowe, umowy powierzenia danych osobowych zapewniające odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych.

Jeśli Administrator przekazuje dane osobowe podmiotom trzecim robi to z zachowaniem zasady minimalizmu (tj. przekazuje wyłącznie dane niezbędne do zrealizowania celów, w których dane są przetwarzane).

Pouczenie o przysługujących prawach

Podmiotowi, którego dane dotyczą przysługują następujące prawa:
– prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
– prawo do dostarczenia kopii danych podlegających przetwarzaniu,
– prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem wykonania umowy z Administratorem.

Przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie podlegają̨ zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

W celu realizacji swoich praw (w tym w celu wycofania zgody na przetwarzanie danych) podmiot, którego dane dotyczą powinien zgłosić swoje żądanie Administratorowi w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub na podany niżej adres email. Wycofanie zgody może nastąpić bez podania przyczyny a także bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej: a.zietek@lexanglica.pl

Ciasteczka (cookies)

Strona internetowa http://lexanglica.pl/ wykorzystuje „ciasteczka” (pliki typu cookie) w celu świadczenia wysokiej jakości usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb odwiedzających. Korzystając z tej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących „ciasteczek” użytkownik zgadza się na to, aby były one umieszczane w urządzeniu końcowym, z którego korzysta przeglądając stronę. Zmiana ustawień możliwa jest w przeglądarce każdego urządzenia.

Dane użytkowników zbierane za pomocą plików cookie będą przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia z urządzenia użytkownika.

Pliki cookies podmiotów zewnętrznych wykorzystywane są w następujących celach:

  • tworzenie statystyk, których celem jest zrozumienie sposobu korzystania przez użytkowników ze strony, co umożliwia jej ulepszenie za pośrednictwem narzędzi analitycznych,
  • określania profilu użytkowników a następnie wyświetlania dopasowanych pod jego kątem materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy za pośrednictwem narzędzi Google,
  • analizowania aktywności użytkowników – dopasowywania wyświetlanych im treści do ich profilu, co umożliwia ulepszanie zarządzania kampaniami reklamowymi za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google,
  • popularyzacji Strony w mediach społecznościowych.
Zadzwoń 502 513 228